Tin Tức – Chi Hội Phật Giáo Rogaland
Những ngày lễ và Sinh Hoạt 2019


LÝ BỈNH NAM


Nhất niệm tâm sanh độc,

Cấp áp nhất Phật thanh,

Ác ngôn bất xuất khẩu,

Tổn nhân sự mạc tác.


Cửu cửu tự thành nhiên,

Vãnh sanh khả đới nghiệp,

Thị danh phục hoặc pháp,

Chân thật bí mật quyết.NIỆM PHẬT


Chỉ cần thật thà niệm

Không cần hỏi tại sao

Đừng lo giống và khác

Không luận mình và người.


Chỉ quý nguyện lực mạnh

Không sợ vọng tưởng nhiều

Tán loạn nhiều thành bệnh

Phân biệt dễ vào ma.


Cảnh duyên không tốt xấu

Phật hiệu đều quét sạch

Câu câu niệm được chân

Quyết định thoát ta bà.CỔ ĐỨC DẠY


Như mù mắt không nhìn ngoại cảnh,

Như điếc tai không thính mảy may,

Càng không dao động càng hay,

Người ngồi tịnh toạ việc ngoài xem không.


Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng,

Mắt theo hình sắc, mũi theo hương,

Lênh đênh làm khách phong trần mãi,

Ngày hết, quê xa vạn dặm đường.


“ Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện”KỆ LẦN CHUỖI

Tay lần trăm tám hạt châu,
Dứt trừ tội lỗi, buồn rầu tiêu tang

Xa lìa khổ ác ba đàng,
Thế gian phiền lụy hóa toàn Liên Hoa,

Ái hà ngàn thước sóng xao,
Muôn trùng biển khổ lấp đầu than ôi

Muốn cho khỏi kiếp luân hồi,
Phải mau gấp niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT                   HÁN VĂN                                                                      DỊCH NGHĨA:

            Thập phương đồng tụ hội                                       Mười phương đồng tụ hội

            Cá cá học vô vi                                                       Người người học vô vi

            Thử thị tuyển Phật trường                                      Ðây là trường thi Phật

            Tâm không cập đệ quy                                         “Tâm không” mới đậu thi.

           
NIỆM PHẬT


Niệm Phật niệm hoài không gián đoạn,

Hồng danh đồng khởi tại tâm can,

Tạp niệm không sanh tam muội được,

Vãng sanh Tịnh độ có phần sang,

Trọn ngày chán nản Ta bà khổ,

Tâm niệm hồng trần dứt sạch quang,

Cầu sanh Cực Lạc luôn trong ý,

Nhiễm niệm dứt trừ, tịnh niệm toàn.


         HT. Tuyên Hóa